ಜಯಜಯ ಗೋಮಾತೆ, ಅಂಬ, ಜಯಜಯ ಗೋಮಾತೆ

ಜಯಜಯ ಗೋಮಾತೆ, ಅಂಬ, ಜಯಜಯ ಗೋಮಾತೆ

18 Nov | 2021
0
78 views

ಜಯಜಯ ಗೋಮಾತೆ, ಅಂಬ, ಜಯಜಯ ಗೋಮಾತೆ ದಿವಿಜರಿಗಾಶ್ರಯದಾತೇ, ತಾಯೇ, ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲ ಸಂಪ್ರೀತೇ ಭುವಿಯೊಳು ಕಾಣುವ ದೇವತೆ, ನೀನು, ನಮಿಸುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ತಾಯೇ ನಮಿಸುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗೆ

ಗೋವಿಗೆ ಆರತಿ - Govige Aarati

ಗೋವಿಗೆ ಆರತಿ - Govige Aarati

14 Nov | 2021
0
107 views

ಓಂ ಜೈ ಗೋಮಾತಾ ಅಂಬೆ ಜೈ ಜೈ ಗೋಮಾತಾ(ಪ) ಆರತಿ ಗೈಯುತ ಪೂಜಿಪೆವು/ ಹಸುರಿನ ಹುಲ್ಲನು ನೀಡುವೆವು,,, ಅಂಬಾ ಎಂಬಾ ಒಲವಕರೆ/ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಮತೆ ಕರೆ,,1