ಗೋವಿಗೆ ಆರತಿ - Govige Aarati

ಗೋವಿಗೆ ಆರತಿ - Govige Aarati

ಓಂ ಜೈ ಗೋಮಾತಾ ಅಂಬೆ ಜೈ ಜೈ ಗೋಮಾತಾ(ಪ)

ಆರತಿ ಗೈಯುತ ಪೂಜಿಪೆವು/
ಹಸುರಿನ ಹುಲ್ಲನು ನೀಡುವೆವು,,,
ಅಂಬಾ ಎಂಬಾ ಒಲವಕರೆ/
ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಮತೆ ಕರೆ,,1

ಸಾಗರ ಮಥನದಿ ಜನಿಸಿರಲು

ಬ್ರಹ್ಮನೆ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸಿರಲು

ವಸುವಿನ ಮಗಳೆ ರುದ್ರರ ತಾಯೆ

ಆದಿ ಆದಿತ್ಯರ ಸಹೋದರಿಯೆ,,,2


ರಾಜ ದಿಲೀಪರ ಗೋ ಪೂಜೆ

ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಠವು ಸಿದ್ಧಿಸಿರೆ

ಸೂರ್ಯವಂಶದಲಿ ದಶರಥಗೆ

ಸುತ ಶ್ರೀರಾಮನದಾಗಮನ,,, 3


ಗೋವು ಮನೆಲಿರೆ ಸಂಪದವು

ಗೋಪೂಜೆಯಲಿ ಸುಖ ಫಲವು

ಮಾತೆಯ ಸ್ಥಾನದಿ ಹಾಲೀವ

ಮಮತೆಯ ಸರಳೆಗೆ ವಂದಿಸುವ,, 4


ಉಸಿರಿನ ಮೂಲವನೀವಾಕೆ

ಹಸುರನು ಮೋದದಿ ಮೇವಾಕೆ

ಹೂ ಫಲ ಬೆಳೆಗಳು ಮಾತೆದಯಾ

ಬುವಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮಾತೆಕೃಪಾ,, 5


ಪಂಚಗವ್ಯವು ಪವಿತ್ರ ವರ

ಪಂಚಾಮೃತವದು ಪುಣ್ಯಕರ

ದೇಶೀ ಹಾಲಿನ ಗುಣವಂತೆ

ಮೋಕ್ಷದ ಹಾದಿಗೆ ವರದಾತೆ,,, 6


ಗೋವಿರೆ ಮನೆಯಲಿ ಆರೋಗ್ಯ 

ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳ ಸಾಯುಜ್ಯ

ವೈತರಣೀ ನದಿ ದಾಟಲಿಕೆ

ಮುಕ್ತಿದಾಯಿ ಜಯ ಗೋಮಾತೆ,, 7


ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ದನಿ ಪ್ರೀತೆ

ವಿಷ್ಣು ಪೂಜಿತ ಕಾಮದುಘೇ

ಭಾರತ ಭೂಮಿಯ ಸಂಜಾತೆ

ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಳೆ ಜೈ ಗೋಮಾತೆ,,, 8

Leave a reply

Latest Posts

10 Best Malayalam Movies You Must Watch in 2024

10 Best Malayalam Movies You Must Watch in 2024

The Malayalam film industry is renowned for producing inventive and varied films, and 2024 is already looking to be no different. With so many different films slated for release—from high-profile blockbusters to indie productions—there's something for everyone to enjoy. Here we have listed the 10 best Malayalam movies that give you goosebumps and make you cry. Most of the Malayalam movies are written based on true stories and events.

Trend: Exevor launched new tool for domain availability check

Trend: Exevor launched new tool for domain availability check

We launched a tool for search domain name for check availability. This tool is little bit straight and quick.

Kiwifruit

Kiwifruit

Kiwifruit, also known simply as kiwi, is a small, fuzzy fruit with a brown, hairy skin and bright green flesh. It is known for its unique, sweet-tart flavor and vibrant green color. The scientific name for the most common variety is Actinidia deliciosa. Kiwifruit is native to China and was originally called Chinese gooseberry, but it was later renamed kiwifruit or kiwi in reference to the New Zealand national bird, the kiwi, which has a similar brown, fuzzy exterior.

Golden Temple Kushalnagar, Coorg's

Golden Temple Kushalnagar, Coorg's

The Golden Temple in Kushalnagar, Coorg, is officially known as the Namdroling Monastery. It is a significant Tibetan Buddhist monastery and is one of the largest teaching centers of the Nyingma lineage of Tibetan Buddhism outside Tibet.