ಸಂಕಪ್ಪನ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ-sankappana sangeethabhyasa tulu short story written by Ramesh Kulal Bayar

ಸಂಕಪ್ಪನ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ-sankappana sangeethabhyasa tulu short story written by Ramesh Kulal Bayar

ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಒಂರ್ಬ ದಿನತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಊರ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಅವೆ ಸಂದರ್ಬೊಡು ದಸರಾ ನಾಡಹಬ್ಬ, ದೇವಸ್ಥಾನೊದ ಒತ್ತುಗು ಇತ್ತಿನ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ಕೆಲವು ಜನತ್ತ ಉಮೇದ್ ರ್ದಾದ್ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕರಿಯೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ದಿನಾಲ ಬಯ್ಯಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರು ಆಪುಂಡು, ಸುರೂಕು ಏರಾಂಡಲ ಪುದರ್‌ ಪೋಯಿನ ಜನಕುಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಎಡ್ಡೆಪದ ಪಾತೆರ ಮುಗಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ದಾದಂಡಲ ಆಟನ, ತಾಳಮದ್ದಳೆನ, ಸಂಗೀತನ ನಡತ್ತೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟ್‌ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

ಎದುರುಡ್ದ್ ಆಜಿನೇ ಸಾಲ್‌ ಕೋಡಿಡ್ ಸಂಕಪ್ಪೆಲ ತೂಯೆರೆ ಬತ್ತಿನಾಯೆ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೆ. ಆಯೆ ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸೊಡ್ದಿಂಚಿ ಆ ನಾಡ ಪರ್ಬೊಗು ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಆಯಗ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷಣ, ಸಂಗೀತ ಕೇನೆರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ.

ಸುರೂಕು ಉಪನ್ಯಾಸಕರೆದಾದ್ ಬತ್ತಿನ ಒರಿ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಪಾತೆರಿಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಸಂಗೀತದ ಕೆಲವು ಎಗ್ಗೆಲೆನ್ ಪಂಡೊಂದು ಪೋದು ಅವೆನ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಾವೊಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೆರ್. ಏತ್ ಎಲ್ಯ ಪದ್ಯೋಗುಲ ಎಂಚ ಸಂಗೀತನು ಪಾಡ್ದ್ ಪನೊಲಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ತೆರಿಪಾಯೆರ್. ಅಯಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪುನಕಲೆಗ್ ಪ್ರಾಯದ ಮಿತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಆಸಕ್ತಿ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಯಿನ್ ವಾ ವರ್ಸೊಡುಲ ಕಲ್ಪೊಲಿಂದ್ ಒತ್ತುದು ಪಂಡ್‌ದ್ ಪಾತೆರ ಉಂತಾಯೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ನಡತಿನ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಮೈಸೂರುಡ್ದ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತದಾರ್, ತನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರೊಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಗ್‌ಲ ಖುಷಿಕೊರ್ಯೆರ್.

ಆಂಡ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಜನ ಏರ್ಲಾ ಸೇರಂದೆ ಬಜಿ ಪತ್ತ್ ಮುಪ್ಪ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತುದ್ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಂಡ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ್ ಸಂಕಪ್ಪೆ ಪಿದಯಿ ಬತ್ತೆ, ಆಯನ ಮನಸ್‌ಡ್ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತ್ಂಡ್, ಯಾನ್ಲ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತ್ಂಡ ಎಂಚಾಂದ್ ಯೋಚನೆ ಮಂತೆ. ಆಯೆ ದುಂಬುಡೇ ರೇಡಿಯೊಡು ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಂಗೀತೊನು ಕೇಂಡೊಂದು ಇತ್ತಿನಾಯೆ. ಇತ್ತೆ ಟಿ.ವಿ. ಬತ್ತಿನೆರ್ದಾದ್ ಅಯಿಟ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ, ಕೆಲವು ಭಜನೆ ಪದ್ಯೋನುಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ. ಅತ್ತಂದೆ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಿನ ದಾದಂಡಲ ಕಲ್ಪಾವೊಡುಂದು ಇತ್ತಂಡ್.

ಮಲ್ಲಾಲ್ ಮಗಲ್ ವನಿತ, ಒಂರ್ಬನೇ ಕ್ಲಾಸ್‌ಡ್ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಲ್.

ಅಲೆಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪಾವೊಡುಂದು ಆಯಗ್ ಮನಸ್ಸಿತ್‌ಂಡ್. ಆಂಡ ಆಲೆಗ ಅವೊಂಜಿಲ ಮನಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಎಂಕ್ ಬೋಡ್ಚಿಂದ್ ಪಂಡಲ್. ಅಂಚೆನೆ ಏಳ್ಣೆ ಟ್ ಕಲ್ಪೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಗೆ ರಾಜೇಶಗ್ ಸಂಗೀತನ, ಮೃದಂಗನ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯ ದಾದ೦ಡಲ ಕಲ್ಪಾವೊಲಿಂಗ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಲೈ ಆಂಡ ಆಯೆಲ ಅಯಿಕೊಂಜೆಕ್‌ಲಾ ತರೆ ಕೊರಂದ ಟಿ.ವಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ದ ವಿಷಯೊಡೆ ಪಾತೆರಿಯೆರೆ ಸುರು ಮತ್ತೆ, ಅಂಚಾದ್ ಸಂಕಷ್ಟಗ್ ಅವುಲ ಕೈಗೂಡಿಜಿ, ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಬೈದ್‌ಂಡ್ ಆ ವರ್ಷಲ ಸಂಕಪ್ಪೆ ಸಂಗೀತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತಾನಿ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೆ.

ಅಪಗಲ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತದಾರ್‌ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯೋನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆ ಸಂಗೀತದ ರಾಗೊನು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಕೇಂಡೊತ್ತಿನ ಸಂಕಪ್ಪನ ಕಣ್ ಆ ಮೆಯಿಕ್ ತಿರ್ಗ್ಂಡ್. ತೂನಗ ಬುಡೆದಿ ಸೀತಾಲ ಮಗಳ್ ವನಿತಲ ದೇವಸ್ಥಾನೊಗು ಬರ್ಪಿನ ತೋಜಿಂಡ್, ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿನಕ್ಲ್ ಇಂಬ್ಯನ ಕೈತಲೇ ಬತ್ತೆರ್. ಅಕ್ಲ್ ಬತ್ತುದ್ ಪನಿಪೊರ್ತು ಇಂಬ್ಯನ ಕೈತಲೇ ಉಂತುದಿಪ್ಪುನ, 'ಸಂಗೀತ ಬಾರೀ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲ್ ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಕೇನ್ಲೇನ್ಡ್ ಪಂಡೆ. ಅಯಿಕ್ ಸೀತ ಪಂಡಲ್ 'ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಆವಂದ್. ಬೇಗ ಪೋದು ಇಲ್ಲಲ್ ಕಜಿಪಾವೊಡು' ಪಂಡ್‌ದ್ ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಯಿ ಪೋಯೆರ್.

ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತೊನು ಕೇನಂದೆ ಮೊಕ್ಲು ಪೋಯೆರತ್ತ ಪಂಡ್‌ದ್ ಮನಸ್ಸಿಗಾಂಡಲ, ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾಯೆಂದ್ ಮನಸ್ಸಡೇ ಎನ್ನಿಯೆ. ಅಕ್ಲ್ ಅಪ್ಪೆ, ಮಗಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನೊರ್ದುಲ ಪೋದಾಂಡ್.

ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾನಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆಗಾಯಿನೆರ್ದಾದ್ ಸಂಗೀತ ಪನ್ಪಿ ನಾರ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಸಂಗೀತ ಉಂತಾಯೆರ್. ಸಂಕಪ್ಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಡಿಕೆ ಮಯಿತ್ ಬರ್ಪೆಂದ್ ಪಿದಯಿ ಚೂರು ದುಂಬು ಪೋದು ತಿರ್ಗ್ದ್ ಬನ್ನಗ ಆಮೆಯಿಕ್ ತೂಯೆ, ದಾನ್ನ ದಿಂಜ ಜನ ಸೇರಿಲೆಕ ತೋಜಿಂಡ್. ದಾದಂದ್ ತೂಕಾಂದ್ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗ್ಯೇ.

ಅವುಲು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲೆನ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತ್ತೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಬಣ್ಣ-ಬಣ್ಣದ ಲೈಟ್‌ದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಸ್ಟೇಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕು ತೋಜೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಅಯಿಟ್ ಒಂಜಿ ಆಣ್‌ಲ-ಪೊಣ್ಣುಲ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾದ ಪದ್ಯೋನು ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಒಟ್ಟುಗು ಮೃದಂಗ, ತಬಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಾದ್ಯೋಲು ಸೇರ್‌ದ್, ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಳೆದಿಂಜಿದಿತ್ಂಡ್.

ತುಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯೆ, ಯೂಂ ಮುಸ್ಕುರಾಯೆ | 2 |
ತುಮ್ನೆ ನಾ ಜಾನೆ ಕ್ಯಾ, ಸಪ್ನ ದಿಕಾಯೆ


ಈ ಪದ್ಯನ್ ಪಡೊಂದ್ ಇತ್ತೆರ್, ಬಣ್ಣ-ಬಣ್ಣದ ಲೈಟ್‌ದ ಬೊಲ್ಪು, ಪದ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲೆನ ಮೋನೆಗ್ ಬೂರ್ದ್ ಅವೊಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ಲೋಕದಲೆಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಸಂಕಪ್ಪೆ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗ್‌ದ್ ತೂಯೆ. ಜನೊಕುಲೆನ ಸಂಖ್ಯೆನ್ ಬಾರಿ ದಿಂಜಿದಿತ್ತ್ಂಡ್, ಪೂರ ಜನಲ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲು ಸರಿಯಾದ್ ತೋಜೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಆಯಿನಾತ್ ಎಕ್ಕಲೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಕೆಲವೆರ್ ಪಿರವುಡು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆನ ಕುರ್ಸಿಗ್ ಮಿತಾರ್ದ್ ಉಂತ್‌ದ್‌ಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆರ್, ಸಂಕಪ್ಪಗ್ ಜನೊಕ್ಲೇನ ಅಭಿರುಚಿ ತೂದ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಂಡ್. ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ದ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಆದುಪ್ಪೊಡುನ್ಡ್ ಎನ್ನಿಯೆ, ಅಂಚೆನೆ ಆಯೆ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗ್‌ಯೆ, ತೂನಗ ಇಂಬ್ಯನ ಬುಡೆದಿ ಸೀತಲ, ವನಿತಲ ಉಂದುವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆರ್, ಸಂಕಪ್ಪಗ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಂಡ್. ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಕಜಿಪಾವೊಡುಂದು ಪಂಡಿತ್ತಿನ ಸೀತಾ ಬಾರಿ ಉಮೇದ್‌ಡ್ ಸಂಗೀತೊನು ಕೇನೊಂದಿತ್ತಲ್, ಅಯಿರ್ದ್ ಒಂತೆ ಖುಷಿಟ್ ವನಿತಾ ತೂವೊಂದಿತ್ತಲ್, ಅಕ್ಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ ಏತ್ ಮಾರ್ಲಾತೆರ್ ಪಂದ್ ಅಕ್ಲೆನ ಮೋನೆಡ್ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಇಂದೆನ್ ಮಾತಾ ತೂದು ಅಂಚೆನೆ ತಿರ್ಗ್‌ದ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಯಿ ಬತ್ತೆ. ಬನ್ನಗ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯೆರೆ ಆತ್‌ಂಡ್. ಮಾತೆರ್ಲಾ ಪ್ರಸಾದ ದೆತೊಂದು ಸಂಗೀತ ನಡಪುನ ಹಾಲ್‌ಗ್ ಬತ್ತೆರ್. ಅರ್ದೊಡು ಉಂತಿದಿತ್ತಿನ ಸಂಗೀತ ಕುಡ ಸುರು ಆಂಡ್. ದುಂಬು ಸೇರಿತ್ತಿನ ಜನಲ ಪೂಜೆ ಕರಿಕೂಡ್ಲೆ ಪೋದಿತ್ತೆರ್. ಒಂತೆ ಬಿರೆಲ್ ಲೆಕ್ಕದ ಜನ ಮಾತ್ರ ಸಂಗೀತ ಕೇನೆರೆ ಉಂತುದಿತ್ತೆರ್.

ಆಯೆ ಮನಸ್‌ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ, 'ಅಲ್ಪ ಪಿದಯಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಕ್ಕುಲ, ಉಲಯಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂಗೀತೆನುಲ ಅಳತ್ ತೂಯೆ ಪಿದಯಿ ಆತ್ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇರಿಯೆರೆ ಕಾರಣ ದಾದ, ಮೂಲು ಈತ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ದಾನೆ? ಸಂಕಪ್ಪಗ್ ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿಜಿ. ಅಂಚೆನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತಲ ಆನಿ ಮುಗಿನ್ಡ್.

ಆಯೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ್ ದ್ ಏಪಲದಂಚೆನೆ ಕೋಣೆಗ್ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಯೆ, ಸೀತನ್‌ಲ ಮಗಳ್ ನ್ಳ ಅಲ್ಪ ತೂಯಿನ ವಿಶಯೊನು ದಾಲ ಪಂಡಿಜೆ. ಆಯನ ತರೆಟ್ ಎಕಡ್ ಕೇಂಡಿನ ಉತ್ತರಾದಿ ಸಂಗೀತೋನೆ ತರೆಟ್ ದಿಂಜಿದಿತ್‌ಂಡ್. ಅವ್ವೇ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಲು ಆಯನ ನಾಲಾಯಿಗ್ ಒಂಜಿ ಗೆರೆ ಸಲೀಸಾದ್ ಬಂಡ್, ಅಂಚೆನೆ ಜೆಪ್ಪೆರೆಂಡ್ ಪಜೆ ಬುಡ್ಪಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಯನ ತರೆಟೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ಂಡ್. 'ಯಾನ್‌ಲ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತ್ಂಡ ದಾನೆ', ಆಂಡ ಆಯನ ವರ್ಷನು ಗ್ರಹಿತ್‌ದ್ ಆಲೋಚನೆ ಅಡೆಗೇ ಮುರುಂಟ್‌ಂಡ್. ಆಂಡ ಜೆಪ್ಪರೆ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿಂಡಲ ನಿದ್ರೆ ಬೂರುಜಿ, ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪುನ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಯ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಜಿಂದ್, ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್‌ ಉಪನ್ಯಾಸೊಡು ಪಂಡಿನ ನೆಂಪಾಂಡ್. ಅಯಿನೇ ಗ್ರಹಿತ್‌ದ್ ಆನಿ ಜೆತ್ತೆ.

ಮನದಾನಿ ಸಂಕಪ್ಪೆ ಅಂಗಡಿದಂಚಿ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ದೋರೊಡ್ದ್ ಸಂಗೀತದ ಶಂಕರ ಮಾಸ್ಟ್ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜಿಂಡ್. ಆರೆಡ ಸಂಗೀತದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್‌ಂಡ ದಾನೆಂದ್' ಆಲೋಚನೆ ಆಂಡ್. ಮೂಲು ಸಾದಿಡ್ ಪಾತೆರುನ ಸಮ ಆಪುಜಿ, ಎಲ್ಲೆ ಆರೆನ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಪೋದು ಪಂಕ ಪಂಡ್ ಎನ್ನಿಯೆ. ಮನದಾನಿ ಸಂಕಪ್ಪೆ ಸೀದಾ ಸಂಗೀತ ಮಾಸ್ಟೆನ ಇಲ್ಲಡೆಗೇ ಪೋಯೆ. ಇಂಬ್ಯೆ ಪೋನಗ ಶಂಕರ ಮಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತೆರ್. 'ಇಂಬ್ಯೆ ದಾಯೆ ಬತ್ತೆ': ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗೆ ಸೇರಾಯೆರೆ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಆರ್ ಗ್ರಹಿತೆರ್.

ಇಂಬೆ ಆರೆಡ "ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪೊಡುಂದು ಉಂಡು. ಎನ್ನ ವರ್ಸೊಗು ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪೊಲಿಯ, ಇಂದೆನ್ ಕೇನಿಯೆರೆಂದ್ ಬತ್ತೆಂದ್' ಪಂಡೆ. ಮಾಸ್ಟೆನ ಗ್ರಹಿಕೆ ತಪ್ಪಾದ್' ಇಂಬ್ಯೆನೇ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿನಿಂದ್ ಗೊತ್ತಾದ್ ಅರೆಗ್ ಬಾರೀ ಖುಶಿ ಆಂಡ್, ಆರ್ ಪಂಡೆರ್ 'ಕಲ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇತ್ತಂಡ ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ನಿಕ್ಕ್ ಧಾರಾಳ ಬರೋಲಿಂದ್' ಪಂಡೆರ್. ಅಯಿಕ್ ಆಯೆ `ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ, ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಆವಂದ್, ಈಡೆಗೆ ಬರೊಡ' ಕೇಂಡೆ. ಮಾಸ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ ಪಂಡೆರ್, 'ಆವಡ್, ನಿನ್ನ ಉಮೇದ್‌ ಮೆಚ್ಚೊಡು, ನಿನ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ಇಡೆಗೆ ಬಲಂದ್ ಪಂಡೆರ್. ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ್ ಆಯಡ ಕೇಂಡೆರ್. ದಾದ ಪಂಡ 'ನಿನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಂಡಲ ಕಲ್ಪದನಾ ದಾನೆಂದ್ ಕೇನ್ನಗ ಸಂಕಪ್ಪನ ಮೋನೆ ಒಂತೆ ಎಲ್ಯ ಆಂಡ್. ಆಯೆ ಪಂಡೆ, “ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪುನು ರಡ್ ಜೋಕುಲು, ಒಂಜಿ ಆಣ್, ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು. ರಡ್ ಜೋಕುಲು ಅಯಿಟ್ ದಾಲ ಮನಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಂದೆ, ನಮ ಬಜಿ ಬಾಯಿಡ್ ಪಾತೆರ್‌ಂಡ ಆಪುಂಡೆ, ಅಕ್ಲ್ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ.

ಆರ್ ಆಯಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನತಾನಿ ಬಲ ಪಂಡ್‌ದ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ದಿನಲ ಪಂಡೆರ್. ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಸೇರ್, ಅರಿ, ತಾರಾಯಿ, ಪಲ-ವಸ್ತುಲೆನ್ ಪತೊಂದು ಸಂಗೀತ ಮಾಸ್ಟೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯೆ. ಆರ್ ಒಂಜಿ ಪಜೆ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಪಾಡ್ದ್, ಇಂಬ್ಯೆ ಕನತ್ತಿನ ಪಲ-ವಸ್ತುಲೆನ್ ಶಾರದೆನ ಪಟತ್ತ ಎದುರುಗು ದೀದ್ ಆಯನ್ ಪಜೆಟ್ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪಾಠದ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತೆರ್.

ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾ... ಪಾ... ಸುರುವಾಂಡ್. ಸಂಕಪ್ಪೆ ಮಾಸ್ಟ್ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕೊನೆ ಸರಿಗಮಪದನಿಸ ಸುರು ಮಲ್ತೆ. ಅಂಚೆನೆ ತಾಳ ಪಾಡಿಯೆ, ಆಕಾರ, ಇಕಾರ, ಲ ಆಂಡ್. ಆರ್ ಒಂಜಿ ಬೂಕುಡು ಅಯಿತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯೋನು ಬರೆದ್ ಕೊರ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡೆರ್. ಅಂಚೆನೆ ಆಯನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಲ್ ಸುರುವಾಂಡ್, ಅಂಚೆನೆ ಇಂಬ್ಯನ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಾಗೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ನೆರೆಕರೆತಕ್‌ಲೆಗ್ ಉಂದು ದಾದ ಚೋದ್ಯಂದ್ ಆಂಡ್. ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪುನೆಂದ್ ಉಂಡು. ಅಯಿಟ್ ಸಂಕಪ್ಪೆ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪುನೆಂದ್ ಪಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪಾ?

ಸುರುಕು ಈ ವಿಷಯ ನೆರೆತ್ತ ಯಮುನಕ್ಕಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ ಈ ತಮಾಷೆನ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ಪನಿಯೆರೆಗಾದ್ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬೇಗೋನೆ ನೀರ್‌ದ ನಲ್ಲಿದಡೆ ಪೋದು ಉಂತಿಯೆರ್. ಬಾಕಿದ ಪೊಂಜೆನಕಲ್‌ ನೀರ್‌ಗ್ ಬತ್ತೆರ್. 'ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣೆ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ' ಕೇಂಡರ್ ಯಮುನಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಡ ಮಹಾ ಅದ್ಭುತನ್ ಪಂಡಿಲೆಕ “ಅಯಿಕ್ ಏರ್? ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣನ ಮಗಳಾ? ಕೇಂಡೆರ್. ಬೊಕ್ಕೊರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್ ದ್ಲ ಗೊತ್ತುದಾಂತಿಲೆಕ', 'ಮಗಳತ್ತ್ ಅಮ್ಮೆ, ಏರಾಂಡಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಗೀತನಾ, ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಕಲ್ಪಾವುನ ಉಂಡು, ಅಯಿಟ್, ಆರೇ ಪಿದಾಡ್ದೆರ್ ಪಂಡ', ಅಂಚೆನೆ ನೀರ್‌ಗ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್‌ಲ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗಲ ಅವೊಂಜಿ ಚರ್ಚೆದ ವಿಷಯವಾಂಡ್.

ಸಂಕಪ್ಪೆ ರಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತು ಸಂಗೀತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅವು ಪಿದಯಿ ಸಾದಿಯೆ ಪೋಪಿನಕ್ಲೆಗ್‌ಲ ಕೇಂಡೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಇಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕರಿಂಡ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಂಗೀತ ಮಾಸ್ಟೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತಿನಾಯೆ, ಮಾಸ್ಟ್ರೆನ ತೋಟೊಡು ಬಜ್ಜೆಯಿ ದೆಪ್ಪುನಾಯೆ ಬತ್ತಿನೆರ್ದಾದ್ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಪೆಜ್ಜಿಯೆರೆ ಜನ ಇಜ್ಜಾಂದಿನೆಕ್ ಇನಿ ಪಾಠ ಮಂಪುಜಿ, ಈ ಎಲ್ಲೆ ಬಲಂದ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪಿರ ಕಡಪುಡಿಯೆರ್. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಮಾಸ್ಟೆನ ಬುಡೆದಿ ದಾನ್ನಾ ಪಂಡೆರ್ಂದ್ ಪಾಠ ಉಂತಾದ್‌ ಲಕ್‌ದ್ ಪೋಯೆರ್.

ಉಂದುವೇ ರೀತಿ ಇಂಬ್ಯನ ಪಾಠ ಅಪಗಪಗ ತಪ್ಪಿಯೆರೆ ಸುರುವಾಂಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮಾಸ್ಟ್ ಪಂಡೆರ್, 'ಈ ನನ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗ್ ಆಡೆಗೇ ಬಲ, ಇಲ್ಲಲ್ ರಗಳೆ ಆಪುಂಡು. ಅವು, ಇಂದು ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ವಾರ-ವಾರ ಬಲ. ಎಂಚಲ ನಿನ್ನಲೆಕ ಇತ್ತಿನಕ್ಲ್ ರಡ್-ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್‌ಂದ್ ಪಂಡೆರ್. ಸಂಕಪ್ಪೆ ಆಂಡ್ಂದ್ ಒತ್ತೊಂಡೆ. ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಆಯೆ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗ್ ಪೋಯೆ. ಅಲ್ಪ ಐತಾರ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್, ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪುನೆಕ್ ಪೂರಾ ಸೇರ್ದೆರ್. ಅಯಿಟ್ ಸುಮಾರ್‌ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು, ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆರ್. ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ್ ಪೂರಾ ಇಂಬ್ಯನ ಗುರ್ತದಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ತನಗ ಆಯನ ಮೋನೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಂಡ್.

ಅಯಿಟ್ ಸೋಂಪಣ್ಣನ ಮಗಳ್ ಶ್ವೇತಾ, ಶೋಭಕ್ಕನ ಮಗಳ್ ಕವಿತ, ಇಂಚ ಮಾತ ಕೆಲವು ಗುರ್ತದಕ್ಲೇ ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಕ್ಲ್ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಇಂಬ್ಯನ್ ತೂಯೆರ್, ಇಂಬ್ಯನ ಜೊತೆಟ್ಯಾಕ್ಲ್ ಲಾ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್. ಪಾಠ ಶುರುವಾಂಡ್. ಸಂಕಪ್ಪಗ್ ಆತ್ ಜನತ್ತ ಎದುರುಗು ಮಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಕೊರಿನವು ಒಂಜಿಲ ಅವುಲು ಬತ್ತಿಜಿ. ಸಾ...ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾ... ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಚಾಂಡಲ ಆನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ.

ಆನಿ ರಾತ್ರೆ ಸಂಗೀತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಉಲಯಿರ್ದ್ ಇಂಬ್ಯನ ಸರಿಗಮ ಪಿದಾಯಿ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಅಪಗ ಅಯಿಟ್ಟೆನೆ ಸಾದಿಯೆ ಪರ್ದ್ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿನ ಶಂಕರಗ್ ಕೇನ್ದ್ ಇಂಬೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸುರು ಮಲ್ತ್ ದೆನಾ ಭಾಗವತಿಕೆಗ್ ಇಂಚ ಪಂಡೊಂದು ಪೋಯೆ. ಇಂದೆನ್ ಸಂಕಪ್ಪನ ಬುಡೆದಿ ಬೆರ್ತಡಿ ಬಸಳೆದಡೆ ಬಟ್ಟಲ್ದ ನೀರ್ ಚೇಪೆರೆಂಗ್ ಬತ್ತನಾಳೆಗ್ ಕೇನ್‌ಂಡ್, ಆಳೆಗ್ ಒರೊನೆ ಬೇಜರ್‌ಲಾ, ಕೋಪಲಾ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಇಂಬೆರ್ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪುನೆರ್ದಾದ್ ಊರಿಡಿ ಪಾತೆರುಲೆಕ್ಕಾಂಡ್' ಪಂಡ್‌ದ್ ಉಲಯಿ ಪೋಯಲ್. ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ ಮೂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗ್ ಆಯೆ ಪೋಂಡಲಾ ಸರಿಯಾದ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆವಂದೆ, ಅಕ್ಲೆನ ಇಡೆಟ್ ಸರಿಯಾವಂದೆಲಾ, ಕಷ್ಟ ಆಂಡ್. ಅಯಿರ್ದ್ ಬುಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮದ್ಮೆ ಇತ್ತಿನೆರ್ದಾದ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗ್ ಪೋಯೆರೆ ಆಯಿಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಒರ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮನ, ಅಕ್ಕನ ಮಗಳೆಗ್ ನಿಶ್ಚಯ. ಇಂಚ ಮಾತ ಸುಮಾರ್‌ ವಾರ ಪೋಯೆರೆ ಆಯಿಜಿ. ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಬ್ಯನ ಕಲ್ಪುನ ಉಮೇದ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ ದಾನ್ನಾ ಪೋಯೆರ ಮನಸ್ಸಾಯಿಜಿ, ಆಡೆಗೆ ಆಯನ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪುನವು ಉಂತ್‌ಂಡ್. ಐತ ಇಡೆಟ್ ಸಂಗೀತ ಮಾಸ್ಟ್ ಒರ ಸಾದಿಡ್ 'ಈ ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಂದ್ ಕೇಂಡಿನೆಕ್ ಪುರುಸೊತ್ತು ಆಪುಜಿಂದ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗ್ಯೆ.

ಇಂಚಿರ್ದ್ ಆಯನ ಮಗಳ್ ವನಿತಾಗ್ ಶಾಲೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತ್ದ್ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಸಮಾರಂಭೋಡು ಕೊರ್ಪುನೆಂದ್ ನಿಘಂಟಾಂಡ್. ಸಂಕಪ್ಪ ಆಡೆಗೇ ಆಲೋಚನೆಡ್ ಬೂರ್ಯೆ, ತಾನ್ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತನ, ಭರತನಾಟ್ಯನ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮೃದಂಗ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇಂಚ ದಾದಾಂಡಲ ಕಲ್ಪಾವೊಡುಂದು ಎನ್ನಿದ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಉಂದು ಒವುಲ ಕೈಕೂಡುಜಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಆಯಗ್ ಎತೆ ಆಂಡ್. ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಕರಿದ್ ಆಯನ ಬುಡೆದಿ ಸೀತಾ, ವನಿತನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ದ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ದಿನ ಆಯಿನೆರ್ದಾದ್ ಪೋಯೆರೆ ಪಿದಾಡ್ಯಲ್, ಪಿದಡ್ನಗ ಕಂಡನಿಯಡ ಪಂಡಲ್, 'ಈರ್ಲಾ ಬಲೆ ವನಿತನ ಶಾಲೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು, ಆಲೆಗ್ ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕರೆಲ ಉಂಡು, ಬಲೆ ಪಿದಾಡ್ಲೆಂದ್ ಪಂಡಲ್", ದಾದನಾ ಆಲೋಚನೆಡಿತ್ತಿನ ಸಂಕಪ್ಪೆ ಇಂದೆನ್ ಕೇಂದ್ ಅಸಮದಾನೊಡು 'ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ, ನಿಕ್ಲ್ ಪೋಲೆಂದ್' ಪಂಡೆ. ಸೀತಗ್ ಒರೊನೆ ಕೋಪ ಬತ್ ದ್, 'ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕುನು ನಮ್ಮ ಮಗಳೆಗ್. ಅಯಿನ್ ತೂದು ನಮ ಖುಶಿ ಪಡೆಯೊಡು, ಅಯಿತ ಬದಲ್ ಏರೆಗಾ ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕುಲೆಕ ಪಾತೆರುನೆ ದಾಯೆಂದ್' ರಡ್ಡ್ ಪರಂಚಿಯಲ್, ಆಯಗ್ ದಾದ ಪಾತೆರೆಲ ಆವಂದೆ ಆಯೆ ಓಲ್ಲೆಂದ್' ಮಗನ್ ಕೇಂಡೆ, ಆಯೆ ಆಡೆಗೇ ಬರ್ಪೆಗೆ, ನಮ್ ಪೋಯಿಂದ್' ಪಂಡಲ್

ಸಂಕಪ್ಪೆ ಆಡೆಗೇ ಯೋಚನೆಡ್ ಬೂರೆ, ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಗ್ ರಂಗಭೂಮಿ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಸಾಧನೆ ಆಪಿಲೆಕ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ಂಡ್. ಅವು ಕೂಡ್‌ಜಿ. ಅತ್ತಂದೆ ತಾನೆ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪುನೆಂದೇ ಯೋಚನೆ ಆಂಡಲ ಅವುಲಾ ಆಯಿಜಿ, ಇಂಚ ಕೆಲವು ಯೋಚನೆಲು ಮನಸ್ಸಿಗ್ ಬತ್ಂಡ್, ಆತೊರ್ತುಗು, 'ಈರ್ ದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಿ, ಬರಪರಾ ಇಜ್ಜ? ಪೊರ್ತಾಂಡ್' ಪಂಡಲ್ ಸೀತಾ.

ಆಯೆ ದಾಲ ಪಾತೆರಂದೆ ಮೌನೊಡು ಆಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾಡಿಯೆ, ಇರ್‌ವೆರ್‌ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನ ಶಾಲೆದಂಚಿ ಪೋಯೆರ್.

Leave a reply

Latest Posts

Trend: Exevor launched new tool for domain availability check

Trend: Exevor launched new tool for domain availability check

We launched a tool for search domain name for check availability. This tool is little bit straight and quick.

Kiwifruit

Kiwifruit

Kiwifruit, also known simply as kiwi, is a small, fuzzy fruit with a brown, hairy skin and bright green flesh. It is known for its unique, sweet-tart flavor and vibrant green color. The scientific name for the most common variety is Actinidia deliciosa. Kiwifruit is native to China and was originally called Chinese gooseberry, but it was later renamed kiwifruit or kiwi in reference to the New Zealand national bird, the kiwi, which has a similar brown, fuzzy exterior.

Golden Temple Kushalnagar, Coorg's

Golden Temple Kushalnagar, Coorg's

The Golden Temple in Kushalnagar, Coorg, is officially known as the Namdroling Monastery. It is a significant Tibetan Buddhist monastery and is one of the largest teaching centers of the Nyingma lineage of Tibetan Buddhism outside Tibet.

Mysore Palace

Mysore Palace

The Mysore Palace, also known as the Amba Vilas Palace, is a historical palace located in the city of Mysore in the southern state of Karnataka, India. It is one of the most famous tourist attractions in the country and is renowned for its magnificent architecture and rich cultural heritage.