ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಸ್ಸರವಿಲ್ಲ ...

ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಸ್ಸರವಿಲ್ಲ ...

November 2021
0
219 views

ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಸ್ಸರವಿಲ್ಲ ... ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆದು ಮಾತಾಡುವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ... ಮನದಲ್ಲಿ ಮಮತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಮೌನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ , ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ... ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ..

ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದು ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯ

ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದು ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯ

June 2021
0
449 views

ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದು ಮೂರಕ್ಷರದ ಪದ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದು ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯ. ಅಡಿಪಾಯವು ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉಳಿಯಲಾರದು ಹೀಗೆ ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೋ....... ರಂಗಯ್ಯನಾ ಎಂದ, ದಾಸವಾಣಿಯೇ ಇದೆ ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಂಬಬೇಕು ಎಂದೇನು ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮಿತಿಯಿರಬೇಕು.

ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಂದರೇನು? ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬೋಧಿಸಿದ ಪೂರ್ಣತ್ವ... (ಸಾರ)

ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಂದರೇನು? ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬೋಧಿಸಿದ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಸಾರ

May 2021
0
473 views

1.ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು... ನೀನು ಬದಲಾದರೆ.. ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ .2.ಜನ ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ..ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ.... ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ .

Best quotes and wishes for WhatsApp in kannada

Best quotes and wishes for WhatsApp in kannada

May 2021
1
359 views

Best quotes and wishes for WhatsApp and other social media