ಪವಿತ್ರ ಹಸು!

ಪವಿತ್ರ ಹಸು!

December 2021
0
98 views

′′ ಉರುಗ್ವೆ′′ ದೇಶವು ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 4 ಹಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 33 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇಶ ಆದರೆ 1 ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಸುವಿನ ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಿಪ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವ ಹಸು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.