ಈ ಎರಡಕ್ಷರದ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬೇಡಿ

ಈ ಎರಡಕ್ಷರದ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬೇಡಿ

'ವಿಸ್ಕಿ 'ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ
'ಬ್ರಾಂಡಿ ' ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ
'ರಮ್ ' ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ
'ಜಿನ್ ' ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ

'ವಿಸ್ಕಿ 'ಗೂ  ಎರಡಕ್ಷರ

'ಬ್ರಾಂಡಿ ' ಗೂ  ಎರಡಕ್ಷರ

'ರಮ್ ' ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ

'ಜಿನ್ ' ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ

'ವೋಡ್ಕಾ ' ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ

'ವೈನ್ ' ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ

'ಬೀರ್ ' ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ

'ಸ್ಕಾಚ್ ' ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ

ಸುರಿಯುವ 'ಗ್ಲಾಸ್ ' ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ

ಬೆರೆಸುವ 'ನೀರು ' ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ

ಬೆರೆಸುವ 'ಸೋಡಾ 'ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ

ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ 'ಬಾರ್ ' ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ.

ಅಳತೆ ಮಾಡುವ 'ಪೆಗ್ 'ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ.

ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರುವ 'ಮತ್ ' ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ.

ಕುಡಿದು ಮಾಡುವ 'ವಾಂತಿ 'ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ.

ಮತ್ತೇರಿ ಬೀಳುವ 'ಗುಂಡಿ 'ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ.

ಹೊತ್ತೋಯುವ 'ಜನ 'ರಿಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ.

ಹೋಗುವ 'ಮಾನ 'ಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಷರ.

ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವ 'ಪತ್ನಿ 'ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ.

ಬರುವ 'ರೋಗ ' ವೂ ಎರಡಕ್ಷರ.

ಇದಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಲು 'ಖರ್ಚು ' ಎರಡಕ್ಷರ.

ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ' ಸಾಲ ' ವೂ ಎರಡಕ್ಷರ.

ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಮಾರುವದು' ಆಸ್ತಿ

ಗೂ ಎರಡಕ್ಷರ.

ಕೊನೆಗೆ ಬರುವದೇ 'ಸಾವು ' ಎರಡಕ್ಷರ.

ಹೊತ್ತೋಯ್ಯಲು 'ಚಟ್ಟ ' ಎರಡಕ್ಷರ.

ದೇಹ ದಫನ್ ಮಾಡಲು' ಮಣ್ಣು '

or 'ಅಗ್ನಿ ' ಎರಡಕ್ಷರ.

ನದಿಗೆ ಬಿಡುವ 'ಅಸ್ಥಿ ' ಎರಡಕ್ಷರ.

ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡುವರು 'ತಿಥಿ ' ಎರಡಕ್ಷರ.

ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕುವರು 'ಫೋಟೋ 'ಎರಡಕ್ಷರ.

ಕೊನೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರವದು 'ಪಾಪ '

ಎರಡಕ್ಷರ.

ಈ ಎರಡಕ್ಷರದ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬೇಡಿ 

Leave a reply

Latest Posts

Appe Kallurti - Mother of All Tulunadu Peoples

Appe Kallurti - Mother of All Tulunadu Peoples

THE LEGEND OF KALLURTI KALKUDA Shambhu, himself was a famous sculptor. When his wife was pregnant with the 5th child, he was commissioned by royal decree of the King for several works in Shravanabelagola. When Shambhu was away, his wife bore twins and named them Beeru Kalkuda and Kallamma (Kallurti).

Trend: Exevor launched new tool for domain availability check

Trend: Exevor launched new tool for domain availability check

We launched a tool for search domain name for check availability. This tool is little bit straight and quick.

Exevor launched new tool for domain availability check

Exevor launched new tool for domain availability check

We launched a tool for search domain name for check availability. This tool is little bit straight and quick.

Kiwifruit

Kiwifruit

Kiwifruit, also known simply as kiwi, is a small, fuzzy fruit with a brown, hairy skin and bright green flesh. It is known for its unique, sweet-tart flavor and vibrant green color. The scientific name for the most common variety is Actinidia deliciosa. Kiwifruit is native to China and was originally called Chinese gooseberry, but it was later renamed kiwifruit or kiwi in reference to the New Zealand national bird, the kiwi, which has a similar brown, fuzzy exterior.